Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nasze wymagania

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo lub mechanika.
 • Znajomość zagadnień związanych z modelowaniem numerycznym konstrukcji budowlanych.
 • W przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac badawczych.
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych Wydziału.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o przyjęciu na stanowisko.
 • CV kandydata.
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
 • Opis dotychczasowej pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie pozostają w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem konkursu.
 • Świadectwa pracy z ostatnich lat.
 • Oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).
 • Oświadczenie, że Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich będzie podstawowym/dodatkowym miejscem zatrudnienia kandydata.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Biuro Dziekana
  Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
  Politechniki Bydgoskiej w Bydgoszczy
  Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
  tel. 52/340-85-00
  e-mail: dzwbiis@pbs.edu.pl