Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektryczny
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4685 zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej ogłasza konkurs nr AS/W5/1/06/2024 na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne w Katedrze Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych, prowadzenie badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem:
– automatyki napędu elektrycznego;
– aktywnych metod tłumienia drgań skrętnych w układach napędowych;
– zaawansowanych algorytmów sterownia;
– implementacji algorytmów sterownia w układach mikroprocesorowych;
– diagnostyki układów napędowych.
oraz podstawową działalność organizacyjną na rzecz Katedry, Wydziału oraz Uczelni.

Nasze wymagania

 • posiadany tytuł zawodowy magistra inżyniera po ukończonym kierunku studiów automatyka przemysłowa lub pokrewnym i zaawansowany stopień rozprawy doktorskiej lub stopień naukowy doktora uzyskany w dyscyplinie Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne (warunek konieczny),
 • podjęcie pracy na Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • wymagane kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni technicznej (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z automatyką przemysłową),
 • znajomość nowoczesnych układów sterowania silnikami prądu stałego i przemiennego
 • znajomość aktywnych metod tłumienia drgań skrętnych,
 • znajomość metod diagnostycznych silników indukcyjnych i silników synchronicznych z magnesami trwałymi,
 • zaawansowana znajomość specjalistycznego oprogramowaniu Matlaba i dSpace ControlDesk,
 • udokumentowany dorobek publikacyjny w dyscyplinie Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne,
 • znajomość podstawowych narzędzi informatycznych (biurowych i inżynierskich),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym,
 • biegła znajomość języka polskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (warunek konieczny),.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie: - automatyki napędu elektrycznego; - metod sztucznej inteligencji; - techniki mikroprocesorowej; - energoelektroniki;- metrologii elektrycznej; - prowadzenie badań naukowych w zakresie: - automatyki napędu elektrycznego, - aktywnych metod tłumienia drgań skrętnych w układach napędowych, - zaawansowanych algorytmów sterownia, - implementacji algorytmów sterownia w układach mikroprocesorowych, - diagnostyki układów napędowych,
 • praca indywidualna i zespołowa, publikowanie wyników badań naukowych w czasopismach naukowych,
 • aktywny udział w warsztatach, stażach, szkoleniach i konferencjach naukowych,
 • - aplikowanie o granty na finansowanie projektów naukowych, praca na rzecz już prowadzonych projektów badawczych,
 • - udział w podstawowej działalności organizacyjnej Katedry, Wydziału i Uczelni, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i dydaktyczną.
 • Do obowiązków asystenta należy m.in.: 1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji naukowych, 2. udział w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe, 3. udział w zleceniach i ekspertyzach wykonywanych dla przemysłu i administracji, 4. kształcenie i wychowywanie studentów, 5. podnoszenie kwalifikacji, 6. wykonywanie prac administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Katedry, 7. przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej.

Oferujemy

 • umowę o pracę na pełny etat,
 • stabilne zatrudnienie w jednej z najbardziej prestiżowych uczelni wyższych w Polsce,
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego,
 • dostęp do nowoczesnych technologii w zakresie napędów elektrycznych,
 • możliwość prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń badawczych i specjalistycznego oprogramowania pracę na pełny etat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora
 • Syntetyczny życiorys
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów
 • Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • Wykaz publikacji
 • Wykaz i opis staży naukowych
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* * W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo- dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty aplikacyjne w języku polskim lub angielskim prosimy przesłać:
  - pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny, Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Polska
  W tytule wiadomości prosimy zaznaczyć nr ref.: AS/W5/2/06/2024