Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENT (grupa badawczo-dydaktyczna) w dyscyplinie NAUKI MEDYCZNE.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy lekarza
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim, w tym w nauczaniu anatomii w formie zajęć prosektoryjnych na zwłokach
 • aktywna działalność naukowa udokumentowana publikacjami w czasopismach naukowych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z póź.zm.)
 • biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • współprowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Medycznym UW
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz UW

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu adresowane do JM Rektora UW.
 • Kwestionariusz osobowy: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07 /Kwestionariusz-osobowy-kandydata_11_2019.docx
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przy rekrutacji do pracy https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07 /Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx
 • Oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim określone w: Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r.
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia kandydata https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07 /O%C5%9Bwiadczenie-podstawowe-miejsce-pracy-_ca%C5%82y-et at_2019.doc
 • Życiorys zawodowy wraz z informacją o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
 • Wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań
 • Kopia /odpis nadania stopnia doktora
 • Kopia dyplomu specjalizacji lekarskiej
 • Kopia prawa wykonywania zawodu lekarza

Załączniki