Asystent stanowisko dydaktyczne

Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • ukończone studia wyższe (preferowane na kierunku biotechnologia molekularna, biotechnologia analityczna lub pokrewne), równoznaczne z uzyskaniem stopnia magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej (w tym z zakresu badań molekularnych)
 • umiejętność pracy w zespole
 • biegła znajomość języka angielskiego i języka polskiego
 • umiejętność obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego (Pakiet MS Office)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych w zakresie fizjologii człowieka, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne), w tym zajęcia w języku angielskim
 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych
 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną
 • udział w pracach organizacyjnych Zakładu Fizjologii Człowieka oraz w Instytutu Nauk Medycznych
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych poprzez udział w szkoleniach i konferencjach
 • udział w akcjach promujących zdrowie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • życiorys naukowy (CV)
 • kwestionariusz osobowy
 • autoreferat
 • informacja o dorobku dydaktycznym, badawczym i organizacyjnym
 • wykaz publikacji
 • 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie w przypadku konkursu na stanowisko asystenta
 • oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).
 • poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (dyplom magistra lub dyplom równorzędny)
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej wymienione w otwartym naborze
 • inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego

Załączniki

Weź udział w rekrutacji