Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Asystent odpowiedzialny będzie za przygotowanie materiałów dydaktycznych i prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, prowadzenie prac przejściowych dyplomowych oraz konsultowanie jako promotor pomocniczy prac dyplomowych. Asystent będzie uczestniczyć w pracach zespołów badawczych IOSP WMT PW, w szczególności ACCELERACE oraz SUSTAIN 4.0, w tym m.in. w zakresie analiz bibliometrycznych. Będzie brać udział w pracach zakładu oraz Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych PW, w tym współorganizować seminaria, warsztaty. Prowadzić własne badania z zakresu przedsiębiorczości, ekosystemu start-upów, w tym akceleracji start-upów. Aktywnie uczestniczyć w spotkaniach z przedsiębiorstwami, organizacjami zainteresowanymi współpracą gospodarczą z Instytutem/Wydziałem.

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu magistra inżyniera lub równorzędnego nostryfikowanego w Polsce
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • profil naukowy lub zawodowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu
 • znajomość zagadnień z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości
 • znajomość zagadnień związanych z ekosystemem start-up’ów, akceleracją start-up’ów
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów finansowanych z programów UE
 • umiejętność prowadzenia analizy literatury, analiz bibliometrycznych
 • udział w różnych formach współpracy międzynarodowej
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków grantowych
 • motywacja do pracy naukowej, samodzielności, komunikatywności

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu magistra i inżyniera;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych
  ul. Narbutta 86, pok. 148, 02-524 Warszawa