Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: Zgodnie z RMNiSW zł brutto
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Zajmowane stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Teorii i Metodyki AWF Warszawa związane jest z prowadzeniem zajęć dydaktycznych w zakresie metodyki wychowania fizycznego i praktycznego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także adaptowanej aktywności fizycznej, sportu osób niepełnosprawnych, wychowania fizycznego specjalnego. Dane stanowisko obejmuje również działalność organizacyjną, związaną
z zadaniami dydaktycznymi Zakładu, w tym działalność związaną z praktykami pedagogicznymi.

Nasze wymagania

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne.
 • Przynajmniej 5-letni staż pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego zrealizowany w okresie 2016-2024.
 • Dodatkowe kwalifikacje z obszaru kultury fizycznej.
 • Dodatkowe kwalifikacje przydatne w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Deklaracja, że Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie metodyki wychowania fizycznego i praktycznego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także adaptowanej aktywności fizycznej, sportu osób niepełnosprawnych, wychowania fizycznego specjalnego.
 • Działalność organizacyjna, związana z zadaniami dydaktycznymi Zakładu, w tym działalność związaną z praktykami pedagogicznymi.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
 • Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i doskonalenia zawodowego.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne.
 • Udokumentowany staż pedagogiczny w szkole w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego (w latach 2016-2024).
 • Oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 – poziomy zaawansowania wg Rady Europy.
 • Dokumenty świadczące o tym, że kandydat posiada inne umiejętności i kwalifikacje przydatne w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (certyfikaty, legitymacje, zaświadczenia itp.).
 • Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (wraz z załączoną klauzulą informacyjną) według wzoru obowiązującego w AWF Warszawa: http://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-klauzula-rodo-awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Sekretariacie Dziekana WWF AWF W-wa J.Piłsudskiego, 00–968 Warszawa, ul. Marymoncka 34 (pokój nr 79), w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w ZTiMWF”, bez danych osobowych kandydata/kandydatki).