Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych z przedmiotów: Informatyka i technologia informacyjna, Aplikacje naukowe i metodyczne w sporcie, antropologia, antropologia kultury fizycznej, warsztaty antropologiczne, diagnostyka rozwoju fizycznego i pokrewnych.

Nasze wymagania

 • Ukończone studia wyższe z zakresu nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu, biologii człowieka, antropologii lub pokrewnych.
 • Posiadanie udokumentowanego doświadczenia naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego i popularyzatorskiego w zakresie nauk o kulturze fizycznej.
 • Posiadanie dorobku naukowego z ostatnich dwóch lat o wartości punktowej minimum 1 slotu o średniej wartości minimum 100 pkt. Udział autora w publikacji wieloautorskiej wylicza się zgodnie z metodologią określoną w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.
 • Posiadanie dodatkowych kompetencji przydatnych w pracy naukowej i dydaktycznej.
 • Deklaracja pracy w AWF w Warszawie jako podstawowym miejscu pracy.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych z przedmiotów: Informatyka i technologia informacyjna, Aplikacje naukowe i metodyczne w sporcie, antropologia, antropologia kultury fizycznej, warsztaty antropologiczne, diagnostyka rozwoju fizycznego i pokrewnych;
 • gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim;
 • udział w sprawach administracyjnych i organizacyjnych Katedry i Wydziału;
 • udział w badaniach naukowych realizowanych w Uczelni oraz ich inicjowanie,
 • przygotowanie własnych projektów naukowych;
 • publikowanie prac naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora AWF w Warszawie.
 • Życiorys naukowy z danymi kontaktowymi.
 • Dokumenty wymagane do potwierdzenia wymaganych konkursem kryteriów oraz dokumenty świadczące o tym, że kandydat posiada inne umiejętności i kwalifikacje przydatne w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (w tym obowiązkowo odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych).
 • Deklaracja wskazująca Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie jako pierwsze podstawowe miejsce zatrudnienia.
 • W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych kandydatów do podjęcia pracy w AWF Warszawa, warunkiem niezbędnym do przystąpienia do procesu rekrutacyjnego w celu zatrudnienia jest dołączenie do składanej dokumentacji podpisanego Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych (wraz z załączoną klauzulą informacyjną) według wzoru obowiązującego w AWF Warszawa. Wzór formularza, o którym wyżej mowa, dostępny jest na stronie internetowej w zakładce: http://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-klauzula-rodo-awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Sekretariacie Dziekana WWF AWF W-wa J.Piłsudskiego,00–968 Warszawa, ul. Marymoncka 34 (pok. nr 79), w zamkniętej kopercie (z dopiskiem:„Konkurs na stan. asystenta badawczo-dydaktycznego w KBC, w sekcjach antropologia i biometria”,bez danych osobowych kandydata)