Asystent stanowisko dydaktyczne

Kolegium Nauk Społecznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra po kierunku: finanse i rachunkowość, ekonomia lub kierunkach takich jak: fizyka, matematyka lub informatyka (szczególnie z zastosowaniem w finansach),
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • zainteresowania naukowe oraz znajomość metod badawczych w obszarze ekonomii i finansów,
 • doświadczenie w zakresie pracy zespołowej,
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego: biegła w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunku ekonomia oraz finanse i rachunkowość,
 • przygotowywanie artykułów naukowych do recenzowanych czasopism,
 • upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach naukowych, działalność popularyzatorska nauki),
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • życiorys naukowy (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • autoreferat,
 • informacja o dorobku badawczym, a także dydaktycznym i organizacyjnym,
 • wykaz publikacji,
 • 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie,
 • oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2023, poz. 742 z późn. zm.),
 • poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej wymienione w otwartym naborze.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji