Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 34/2024/NA/WNS/INP

Słowa kluczowe: nauki o polityce i administracji, politologia, doradztwo polityczne i publiczne​

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra (preferowane kierunki: politologia, stosunki międzynarodowe, administracja publiczna),
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki o polityce i administracji,
 • aktualny wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauki o polityce i administracji indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowana mobilność naukowa zagraniczna lub krajowa (m.in. staż, konferencje międzynarodowe),
 • znajomość metod ilościowych i jakościowych w stopniu umożliwiającym prowadzenie samodzielne badań,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni na studiach I i/lub II stopnia w szczególności z zakresu politologii,
 • udokumentowane formy doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).

Mile widziane

 • umiejętność obsługi oprogramowania, np. R/SPSS/MS Office,
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji i publikowanie ich wyników w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
 • inicjowanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym Uniwersytetu poprzez projekty komercjalizacyjne,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach: politologia, doradztwo polityczne i publiczne, międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • środowisko pracy wspierające zrównoważony rozwój, oparte na zasadach różnorodności, równości i inkluzywności,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
 • w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy (CV),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (lub ich skany),
 • wykaz dorobku naukowego/osiągnięć artystycznych,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych,
 • wykaz osiągnięć popularyzatorskich,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji