Asystent stanowisko dydaktyczne

Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Nasze wymagania

 • ukończone studia wyższe, magisterskie na kierunku pielęgniarstwo (tytuł magistra pielęgniarstwa),
 • udokumentowane minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza
 • uprawnienia pedagogiczne lub/i udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie pielęgniarstwa lub pokrewnym
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (wskazany poziom B2),
 • umiejętność obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego,
 • pełna dyspozycyjność czasowa do realizacji zajęć dydaktycznych,
 • mile widziane posiadanie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji z zakresu pielęgniarstwa, uzyskanych w ramach kształcenia podyplomowego
 • mile widziane posiadanie przeszkolenia z zakresu prowadzenia zajęć w Centrum Symulacji Medycznej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku pielęgniarstwo,
 • opracowywanie i zapewnianie materiałów dydaktycznych,
 • ocena efektów uczenia się studentów,
 • udział w zaliczeniach i egzaminach, w tym egzaminach dyplomowych,
 • udział w konsultacjach ze studentami,
 • udział w pracach administracyjnych i organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki (Zakład Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego)
 • udział w konferencjach szkoleniowych, naukowych
 • archiwizacja dokumentacji dydaktycznej,
 • udział w akcjach promujących Uczelnię, kierunek i zdrowie,
 • opcjonalnie: prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauk o zdrowiu oraz przygotowywanie i publikowanie artykułów naukowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • życiorys naukowy (CV)
 • kwestionariusz osobowy
 • autoreferat
 • informacja o dorobku dydaktycznym, badawczym i organizacyjnym
 • wykaz publikacji
 • 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie w przypadku konkursu na stanowisko asystenta
 • oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).
 • poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (dyplom magistra pielęgniarstwa)
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy zawodowej i dydaktycznej wymienione w otwartym naborze
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza
 • potwierdzenie uzyskanych dodatkowych kompetencji zawodowych (specjalizacje, kursy)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji