Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Zatrudnienie w Zakładzie Racjonalnego Użytkowania Energii, Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • znajomość zagadnień z zakresu elektroniki i techniki mikroprocesorowej, metody analizy, modelowania i symulacji układów elektrycznych i elektronicznych w zastosowaniach elektromechanicznych i elektroenergetycznych;
 • znajomość języków programowania Python i C++ w kontekście układów mikroprocesorowych;
 • znajomość zagadnień związanych z sieciami neuronowymi i edge computing;
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z wykorzystaniem technik Project Based Learning i elementów grywalizacji;
 • umiejętność prowadzenia prac związanych z rozbudową i użytkowaniem laboratoriów elektronicznych i techniki mikroprocesporowej (m.in. projektowanie płytek PCB w oprogramowaniu dostępnym na licencji GNU, umiejętność pisania skryptów i instrukcji, umiejętność tworzenia prototypów i wdrożenia produkcji małoseryjnej).

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust. 10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście w uczelni lub pocztą tradycyjną na adres: Biuro Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, pok. 125, ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa