Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Zatrudnienie w Zakładzie Teorii Maszyn i Robotów, Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego z zakresu automatyki i robotyki lub inżynierii mechanicznej lub dziedziny pokrewnej
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz udział w konferencjach naukowych
 • dorobek publikacyjny, w zakresie automatyki i robotyki, mechaniki i budowy maszyn, lub dziedziny pokrewnej, w tym autorstwo lub współautorstwo co najmniej jednego artykułu za min. 140 pkt w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki, opublikowanego w ciągu ostatnich 4 lat
 • udokumentowane uczestnictwo w krajowych projektach badawczych
 • staż naukowy w ośrodku badawczym
 • znajomość zagadnień związanych z modelowaniem i identyfikacją układów wieloczłonowych, mechanicznymi aspektami robotyki, takimi jak kinematyka i dynamika oraz z metodami sterowania optymalnego układami dynamicznymi
 • umiejętność programowania w Matlab/C/C++/Python
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • dodatkowym atutem będzie znajomość oprogramowania ADAMS

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust. 10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście w uczelni lub pocztą tradycyjną na adres:
  Biuro Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa,
  ul. Nowowiejska 24, pok. 125,
  00-665 Warszawa