Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Zatrudnienie w Zakładzie Samolotów i Śmigłowców, Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Samolotów i Śmigłowców;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania CAD: Simens NX i/lub Catia;
 • znajomość oprogramowania do obsługi drukarek 3D;
 • znajomość oprogramowania oraz umiejętność obsługi frezarek CNC oraz ploterów wycinających;
 • doświadczenie i praktyka w projektowaniu konstrukcji bezzałogowych statków powietrznych;
 • doświadczenie i praktyka w projektowaniu kompozytowych i metalowych struktur lotniczych;
 • umiejętność wykonywania struktur kompozytowych;
 • doświadczenie w międzynarodowych projektach badawczych;
 • dorobek publikacyjny w czasopismach indeksowanych w Web of Science i Scopus.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust. 10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy.

Weź udział w rekrutacji

 • Biuro Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, pok. 125,
  ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa