Asystent stanowisko dydaktyczne

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Miejsce: Przemyśl
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Nasze wymagania

 • Posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa
 • Posiadanie kwalifikacji dydaktycznych i zawodowych w zakresie odpowiadającym planowanym obowiązkom dydaktycznym
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Posiadanie kursu kwalifikacyjnego z zakresu endoskopii
 • Posiadanie doświadczenia w zakresie interny, pielęgniarstwa internistycznego, endoskopii

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PANS
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o przyjęcie do pracy;
 • Kserokopie dyplomu / dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
 • Oświadczenie o przebiegu dotychczasowej drogi zawodowej;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • Oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PANS w Przemyślu będzie podstawowym miejscem pracy;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach rekrutacji;
 • Informacje z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego - przedkłada obywatel RP i cudzoziemiec;
 • Oświadczenia o państwie lub państwach, w których pracownik zamieszkiwał w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa wraz z informacją z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi – przedkłada obywatel RP i cudzoziemiec;
 • Informacje z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi wraz z tłumaczeniem przysięgłym – cudzoziemiec, który zamieszkiwał w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska lub państwo obywatelstwa,
 • Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych do celów wynikających z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Biuro Rektora PANS w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój nr 25.
  Na kopercie należy umieścić adnotację: „Konkurs na stanowisko asystenta
  w Instytucie Ochrony Zdrowia PANS w Przemyślu. – konkurs nr 4.