Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (AMKP).
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w specjalności gra na fortepianie w Katedrze Perkusji i Muzyki Współczesnej na Wydziale Instrumentalnym w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (AMKP).

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) oraz w Statucie AMKP;
 • posiadają tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w zakresie instrumentalistyki – gry na fortepianie;
 • posiadają dorobek artystyczny w zakresie gry na fortepianie, w repertuarze muzyki XX w. i współczesnej;
 • posiadają doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej.

Zakres obowiązków

 • Szczegółowy zakres obowiązków, wymiar zajęć dydaktycznych oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa Regulamin Pracy AMKP.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie udziału w konkursie.
 • 2. Kwestionariusz osobowy.*
 • 3. Uwierzytelniony dyplom magistra w zakresie gry na fortepianie.**
 • 4. Oświadczenie stwierdzające, że Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
 • 5. Deklaracja gotowości przekazania Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie osiągnięć artystycznych na potrzeby ewaluacji uczelni w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne.
 • 6. Oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.*
 • 7. Informacja o dotychczasowej działalności artystycznej, naukowej i dydaktycznej w formie spisu najważniejszych osiągnięć i działań.
 • 8. Wykaz repertuaru proponowanego do prezentacji w procedurze konkursowej.
 • 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.*
 • * druki do pobrania na stronie: www.amuz.krakow.pl
 • **w przypadku dokumentów dotyczących stopni i tytułów uzyskanych za granicą wymagane jest tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Oferty należy składać do dnia 31 sierpnia 2024 r
  na adres: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, ul. Św. Tomasza 43, 31-027 Kraków,
  tel. (12) 422-66-94, z dopiskiem Dział Spraw Osobowych.
  Decyduje data wpływu dokumentów do Uczelni.