Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Miejsce: Kielce
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku asystenta zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości; kształcenia i wychowywania studentów a także do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu Zarządzania oraz stałego podnoszenia kompetencji zawodowych.

Nasze wymagania

 • 1) Tytuł zawodowy magistra (warunek niezbędny – ukończone studia magisterskie na kierunku zarządzanie (lub równoważnym przypisanym do dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości). Dodatkowo preferowane będzie ukończenie studiów ma kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość.
 • 2) Uargumentowanie zainteresowań naukowych jednoznacznie mieszczących się w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości.
 • 3) Dodatkowo preferowane będą, dające się wykorzystać w procesie kształcenia, praktyczne umiejętności biznesowe (potwierdzone adekwatnymi certyfikatami lub zaświadczeniami). Zastrzega się prawo doboru tych umiejętności pod kątem bieżącej użyteczności dydaktycznej określonej przez komisję konkursową.
 • 4) Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydak-tycznych.
 • 5) Umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technologii infor-matycznych.

Zakres obowiązków

 • Obowiązki związane z prowadzeniem badań naukowych w dyscyplinie nauki o zarzą-dzaniu i jakości : Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku asystenta zobowiązany będzie do prowadze-nia prac badawczych niezbędnych do rozwoju jednostki oraz podnoszenia własnego pozio-mu naukowego; upowszechniania wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach z wykazu cza-sopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, udział w konferencjach naukowych.
 • Obowiązki związanie z działalnością dydaktyczną: Wybrany kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK związane ze stanowiskiem asystenta w wymiarze 240 godzin pensum rocznie w ramach kierunków zarządzanie i logistyka oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia. Do czynności związanych z organizacją i realizacją procesu kształcenia będą należały m. in. indywidualne konsultacje ze studentami, pełnienie funkcji opiekuna roku, przygotowanie dokumentacji związanej z procesem kształcenia. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie działalności dydaktycznej z najnowszymi wynikami badań.
 • Obowiązki organizacyjne: Udział w pracach związanych z rozwojem poziomu naukowo-dydaktycznego Instytutu Zarządzania.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do Rektora o zatrudnienie na stanowisku asystenta;
 • CV;
 • Kwestionariusz osobowy: https://www.ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html.
 • Odpis dyplomu o nadaniu tytułu zawodowego magistra.
 • Odpisy dyplomów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, itd.
 • Zwięzła argumentacja zainteresowań naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości (opis pisemny: max. 1 strona formatu A4).
 • Wykaz ewentualnych osiągnięć naukowych.

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty w formie papierowej należy wysłać na adres:
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  Instytut Zarządzania, ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce
  pok. 112