Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Lekarski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4685 - 5000 zł brutto
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy lekarza, lekarza weterynarii lub magistra w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych;
 • dorobek naukowy poparty publikacjami w czasopismach;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem technik obrazowania histologicznego;
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami;
 • biegła znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie.

Zakres obowiązków

 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • rozwijanie twórczości dydaktycznej lub artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez bezpośredniego przełożonego i dziekana,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,
 • zapoznawanie się na bieżąco z aktami prawnymi i komunikatami wydawanymi przez władze uczelni oraz wydziału, a także stosowanie się do nich,

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kopia prawa wykonywania zawodu,
 • odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 • informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza bibliometryczna,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego,
 • oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 • deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),
 • deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).
 • deklaracja o złożeniu oświadczenia o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 kodeksu karnego (t.j. dz.u. z 2024 r. poz. 17 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (dz. u. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 1 sierpnia 2024 roku