Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Elektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Asystent dydaktyczny w Instytucie Radioelektroniki w Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Nasze wymagania

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023, poz. 742 z póź. zm.),
 • tytuł zawodowy magistra inżyniera w jednej ze specjalności: elektronika, telekomunikacja, informatyka, mechatronika, automatyka i pokrewne,
 • wiedza w zakresie elektroniki i informatyki,
 • wiedza na temat zastosowania układów mikroprocesorowych i przetwarzania danych cyfrowych w urządzeniach radioelektronicznych,
 • wiedza w zakresie teorii i technik przetwarzania danych w zastosowaniu do rozpoznawania obrazów i sztucznej inteligencji,
 • zdolność do prowadzenia zajęć dydaktycznych typu ćwiczenia rachunkowe i ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotów związanych z programowaniem i przetwarzaniem danych w systemach radioelektronicznych,
 • umiejętność tworzenia aplikacji w środowisku MATLAB i w języku C/C++,
 • umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w pracach badawczych związanych z systemami radioelektronicznymi,
 • umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • realizacja procesu dydaktycznego, prowadzenie wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych,
 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;
 • rozwijanie oraz podnoszenie własnych kwalifikacji;
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej;
 • realizacja zadań określonych przez przełożonych, a związanych z zajmowanym stanowiskiem;
 • przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (CV); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym/ dodatkowym miejscem pracy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • osobiście w sekretariacie Wydziału Elektroniki WAT, bud. 45, pok. 114

  listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki,
  00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2