Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZO – DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Anatomii Prawidłowej, Klinicznej i Obrazowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu zawodowego lekarza,
 • Posiadania dorobku naukowego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w §11 w zw. z § 18 Zarządzenia 90/2023 Rektora UM w Lublinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w UM w Lublinie - dla stanowiska asystenta w grupie badawczo – dydaktycznej (120 pkt -suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 3; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 40 pkt - analiza bibliometryczna do pobrania w Bibliotece Głównej UM w Lublinie),
 • Posiadania dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w §11 w zw. z § 14 Zarządzenia nr 90/2023 Rektora UM w Lublinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w UM w Lublinie dla stanowiska adiunkta w grupie badawczo - dydaktycznej (120 punktów łącznie za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne za 4 lata, w tym co najmniej 40 punktów z oceny studentów
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego

Mile widziane

 • Posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • Posiadanie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 240 godzin rocznie
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych
 • publikowanie wyników badań z afiliacją Uniwersytetu
 • pozyskiwanie i realizacja grantów

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do Dziekana
 • C.V.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie – rejestr karny
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego lekarza,
 • Dokumenty poświadczające co najmniej roczne doświadczenie zawodowe
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej,
 • Dokumenty poświadczające co najmniej roczne doświadczenie zawodowe
 • • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Karta ewaluacji w obszarze badawczym wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia,
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopię publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji za ostatnie 4 lata,
 • Karta ewaluacji w obszarze dydaktycznym wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia
 • Karta oceny przełożonego
 • Tabela ocen studentów do pobrania w Sekcji Jakości Kształcenia UM w Lublinie
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • Oświadczenie o przynależności do danej dyscypliny

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin