Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów, prowadzeniem zajęć dydaktycznych i działalnością organizacyjną na rzecz Zakładu/Instytutu/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Nasze wymagania

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);
 • tytuł zawodowy magistra inżyniera w specjalności: lotnictwo i kosmonautyka;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej w wyższej uczelni technicznej o specjalności lotnictwo i kosmonautyka;
 • dobra znajomość języka polskiego;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,
 • umiejętność posługiwania się narzędziami inżynierskimi takimi jak np.: AutoCad, Siemens NX, Solid Edge, Comsol, ANSYS (MES);
 • znajomość oprogramowania Matlab;
 • znajomość języka programowania Python;
 • komunikatywność, otwartość i umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność, systematyczność, punktualność, odporność na stres;
 • dobra organizacja czasu pracy i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • otwartość na podwyższanie kompetencji.

Zakres obowiązków

 • realizacja procesu dydaktycznego, prowadzenie ćwiczeń rachunkowych i projektowych oraz zajęć laboratoryjnych;
 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych dydaktycznych;
 • rozwijanie oraz podnoszenie własnych kwalifikacji;
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej;
 • opracowanie pomocy dydaktycznych dla przedmiotów przydzielonych do realizacji,
 • analiza stanu liczbowego, przydatności i dostępności zbiorów bibliotecznych literatury wykazywanej w kartach informacyjnych przedmiotów przydzielonych do realizacji,
 • projektowanie, konstruowanie i wykonywanie elementów stanowisk laboratoryjnych zabezpieczających proces dydaktyczny w ramach przedmiotów przydzielonych do realizacji,
 • inicjowanie procesu modernizacji stanowisk laboratoryjnych pod kątem zadań wynikających z realizacji procesu dydaktycznego,
 • monitorowanie stanu technicznego stanowisk laboratoryjnych i przygotowywanie ich do użytkowania w ramach przedmiotów przydzielonych do realizacji,
 • obsługiwanie sprzętu komputerowego oraz znajomość i wykorzystywanie specjalistycznego oprogramowania dedykowanego do numerycznych obliczeń, modelowania i symulacji zjawisk z zakresu inżynierii lotniczej;
 • realizacja poleceń Kierownika Zakładu w zakresie związanym z funkcjonowaniem Zakładu Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych oraz Kierownika Laboratorium w zakresie związanym z funkcjonowaniem Laboratorium Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych;
 • przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT, zawierające numer referencyjny ogłoszenia;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (CV), informację o zainteresowaniach i osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • klauzulę informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy;
 • oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; braku skazania prawomocnym wyrokiem są-dowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz braku ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo i szkolnictwie wyższym i nauce.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • osobiście: w Dziale Administracyjno-Technicznym Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, bud. 63, pok. 30
  listownie: Wojskowa Akademia Techniczna
  Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
  ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
  00-908 Warszawa 46