Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektryczny
Politechnika Częstochowska
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w katedrze Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym

Nasze wymagania

 • 1. Deklaracja publikowania w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne z afiliacją w Politechnice Częstochowskiej.
 • 2. Gotowość zatrudnienia w Politechnice Częstochowskiej w pełnym wymiarze czasu pracy na okres roku.
 • 3. Posiadanie stopnia magistra z dziedziny nauk związanych z elektrotechniką lub automatyką lub elektroniką.
 • 4. Znajomość zagadnień ogólnych związanych z elektrotechniką lub automatyką, w szczególności z zakresu maszyn elektrycznych i napędów przekształtnikowych.
 • 5. Znajomość metod sterowania napędami elektrycznymi oraz budowy i sposobu działania przekształtników energoelektronicznych.
 • 6. Umiejętność wykonywania pomiarów elektrycznych, w tym obsługi analizatora mocy elektrycznej.
 • 7. Umiejętność obsługi programów wykorzystywanych do symulacji napędów przekształtnikowych (np. Matlab/Simulink).
 • 8. Posiadanie aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego E1, co najmniej do napięcia 1 kV.
 • 9. Umiejętność obsługi i programowania maszyn sterowanych numerycznie CNC.
 • 10. Dobra znajomość języka angielskiego.
 • 11. Dobra znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców.
 • 12. Opinia samodzielnego pracownika naukowego.

Zakres obowiązków

 • zgodny z zakresem obowiązków na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych skierowane do JM Rektora Politechniki Częstochowskiej przez Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.
 • 2. CV kandydata do pracy.
 • 3. Kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających kwalifikacje kandydata.
 • 4. Wykaz dorobku naukowego, zawodowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz odbytych staży.
 • 5. Kopie posiadanych świadectw pracy.
 • 6. Deklaracja publikowania.
 • 7. Oświadczenie kandydata, że Politechnika Częstochowska będzie jego podstawowym miejscem pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).
 • 8. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).
 • 9. Oświadczenie kandydata o poniższej treści: Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na stanowisko asystenta, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO” oraz oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że: Klauzula informacyjna dla kandydatek i kandydatów do pracy w Politechnice Częstochowskiej

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia na konkurs wraz z podaną dokumentacją należy składać
  w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych PCz,
  42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69, pok. 149 lub przesłać na adres e-mail: kadry.rekrutacja@pcz.pl
  w terminie do 31.08.2024 r.
  z dopiskiem: konkurs na stanowisko asystenta WE