Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra i Zakład Bromatologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki farmaceutyczne

Opis stanowiska

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

ASYSTENT W KATEDRZE I ZAKŁADZIE BROMATOLOGII

grupa pracowników badawczo – dydaktycznych
pełny wymiar czasu pracy
zatrudnienie na czas określony

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia magistra lub równorzędnego,
 • posiadanie predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,
 • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem,
 • deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami
 • potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 • inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego np. referencje (opcjonalnie).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji