Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Opis stanowiska:
1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Krakowskiej (załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r., § 57) na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,
2) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 1.10.2024 r.
3) miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Automatyki i Informatyki na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, umowa o pracę – pełny wymiar czasu pracy,
4) okres zatrudnienia: czas określony od 1.10.2024 r. do 30.09.2026 r.
5) reprezentowana dyscyplina naukowa: Automatyka, elektronika i elektrotechnika
i technologie kosmiczne

Nasze wymagania

 • Ukończenie studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich lub drugiego stopnia w zakresie informatyki (lub pokrewnych)
 • Uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów i/lub dotychczasowej pracy zawodowej, w tym publikacji naukowych, patentów, osiągnięć w ramach działalności kół naukowych lub konkursów, odbycie staży polskich i zagranicznych itp.
 • Mocne zaangażowanie w pracę badawczą, dydaktyczną i organizacyjną
 • Znajomość języka polskiego i języka angielskiego (poziom min. B2)
 • Przygotowanie pedagogiczne lub zobowiązanie do uzupełnienia go w pierwszym roku zatrudnienia

Zakres obowiązków

 • Realizacja pensum dydaktycznego w języku polskim na kierunkach Informatyka w Inżynierii Komputerowej, Elektrotechnika i Automatyka i/lub Infotronika na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Politechniki Krakowskiej, tj. w wymiarze: 240 godzin w roku akademickim oraz konsultacje dla studentów
 • Praca badawcza w zespole lub samodzielna o charakterze interdyscypli-narnym z szerokim wykorzystaniem wiedzy i technologii informatycznych, udokumentowana osiągnięciami i publikacjami naukowymi, deklarowanymi głównie w dyscyplinie wydziałowej Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
 • Opieka nad stanowiskami laboratoryjnymi, ich rozbudowa, opracowywanie instrukcji i materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć; przeprowadzanie zaliczeń itp.
 • Realizacja zadań, związanych ze współpracą z przemysłem – zlecenia, projekty B+R
 • Praca organizacyjna w katedrze, na wydziale i/lub uczelni

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 • Szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu nauki i dotychczasowego zatrudnienia)
 • Kserokopie dokumentów poświadczających ukończenie studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich lub drugiego stopnia na kierunku informatyka (lub na kierunkach pokrewnych)
 • Wykaz publikacji / patentów i innych osiągnięć stanowiących dorobek kandydata (preferowane są publikacje w czasopismach lub konferencjach z listy MNiSW z dn.5.01.2024 r. Komunikat Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Portal Gov.pl (www.gov.pl) )
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub zobowiązanie do jego odbycia
 • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
 • List polecający kandydata na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego, np. przez promotora, przełożonego.
 • Ankieta personalna/ Kwestionariusz osobowy dostępny pod adresem https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=962&lang=pl
 • Deklaracja kandydata, że Politechnika Krakowska będzie jego podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności (zgodnie z art. 113 Ustawy)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej – 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pokój 203, w godz. 9.00-15.00 lub w postaci skanów pocztą elektroniczną na adres e-0@pk.edu.pl.