Asystent stanowisko badawcze

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: KRAKÓW
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Konkurs nr 1227.1101.217.2024

Zatrudnienie w projekcie pt. „Zmiana paradygmatu leczenia cukrzycy – wykorzystanie inżynierii tkankowej”, OPUS 23 NCN, K/NCN/000113.

Projekt dotyczy badania wpływu kinaz na patologię cukrzycy. Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu konkursowym.

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego;
 • predyspozycje do pracy badawczej.
 • odpowiedni dorobek naukowy z zakresu biologii komórki, biologii molekularnej, biochemii i/lub dziedzin pokrewnych,
 • posiadanie przynajmniej jednej oryginalnej publikacji naukowej (wiodący autor),
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
 • spełnienie wymogów NCN odnośnie osób zatrudnianych w projektach badawczych, zgodnie z https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2022/uchwala27_2022-zal1.pdf#page=52
 • Ponadto oczekuje się, że kandydat/ka będzie posiadał/ła wcześniejszą wiedzę i doświadczenie przynajmniej w jednej z wymienionych metod:
 • doświadczenie w badaniach opartych na modelach zwierzęcych, izolacja tkankowa,
 • doświadczenie w hodowli komórek, mikroskopii konfokalnej i cytometrii przepływowej,
 • doświadczenie w izolacji/prowadzeniu hodowli tkankowych,
 • doświadczenie w standardowych metodach biochemicznych (immunoprecypitacja/ ELISA/Western Blot/qPCR) i/lub edycji genomu (CRISPR/Cas),
 • umiejętności organizacyjne i doświadczenie w pisaniu tekstów naukowych, planowaniu i rozwiązywaniu problemów.
 • Idealny kandydat/ka będzie posiadał/a:
 • zainteresowania w prowadzeniu ko-kultury zróżnicowanych typów komórek,
 • zainteresowania z zakresu bioinformatyki i analizy danych pozwalające na interpretacje danych omicznych,
 • komunikatywną znajomość języka angielskiego,
 • praktyczną znajomość programów komputerowych: MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, programy graficzne (np. Corel Draw).

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Praca będzie obejmować optymalizację wybranych testów aktywności, przeprowadzanie eksperymentów opartych na fluorescencji i przygotowywanie raportów.
 • Hodowla i utrzymanie hodowli 2D pluripotencjalnych komórek macierzystych, hodowli 3D badanie odpowiedzi hodowli komórek ssaków, optymalizacja ekstrakcji wysepek i testy in vitro.
 • ramach codziennej pracy oczekuje się od kandydata/tki koordynowania różnych elementów projektu, kierowania i włączania doktorantów i studentów w eksperymenty oraz stosowania się do zasad etyki pracy.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

Załączniki