Asystent stanowisko dydaktyczne

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4685 zł brutto
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra sztuki dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tab. 7a (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku ze zm.)
 • posiadanie dorobku artystycznego w zakresie historii sztuki
 • posiadanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu przedmiotów: historia sztuki powszechnej, historia sztuki współczesnej z elementami krytyki artystycznej, starożytnej i średniowiecznej
 • posiadanie szerokiej wiedzy z zakresu historii sztuki
 • dobra znajomość języka angielskiego, w mowie i piśmie
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców)
 • umiejętność organizowania projektów artystycznych, warsztatów
 • predyspozycje do dalszego rozwoju artystycznego i naukowego

Zakres obowiązków

 • pracownik dydaktyczny

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie (Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie)
 • życiorys (CV)
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie BIP UWM, baza dokumentów - sprawy kadrowe)
 • xero dyplomu magistra sztuki
 • informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - zgodnie z załącznikiem 4, tab. 7a Statutu UWM (dostępny na stronie BIP UWM, statut UWM)
 • oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.)
 • oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.)
 • oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 17 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2, a w przypadku cudzoziemców – polskiego
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta (dostępne na stronie BIP UWM, baza dokumentów – sprawy kadrowe)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dostępne BIP UWM – sprawy kadrowe )

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  w Olsztynie ul. Szrajbera 11, p. 113, w terminie od dnia 05 lipca 2024 terminie do dnia 06 sierpnia 2024 roku (do godziny 12:00),