Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2024/2025 w ramach umowy zlecenia w Instytucie Językoznawstwa.

Nasze wymagania

 • Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U.2023, poz. 742 z późn. zm.).
 • Są dyspozycyjne, posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunku Dziennikarstwo i kultura mediów.

Zakres obowiązków

 • zgodnie z treścią ogłoszenia

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie w ramach umowy zlecenia w roku akademickim 2024/2025 skierowanego do Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie
 • kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu i dokumenty potwierdzających kwalifikacje
 • formularz zgłoszeniowy zleceniobiorcy niebędącego pracownikiem UJD
 • oświadczenie o niekaralności, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o nieukaraniu karą pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony (zawierające stwierdzenie, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz stwierdzenie, że składający oświadczenie jest świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy)
 • zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • dokumentacja poświadczająca doświadczenie praktyczne
 • oświadczenie o udostepnieniu danych osobowych
 • informacja o posiadanych kompetencjach

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • pocztą tradycyjną:
  Wydział Humanistyczny
  Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  Al. Armii Krajowej 36a, pok.9
  42-215 Częstochowa

  lub e-mail:
  whum@ujd.edu.pl