Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: Zgodnie z RMNiSW zł brutto
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku/ach: Wychowanie Fizyczne; Sport na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotów: Metodyka koszykówki (I stopień), Koszykówka (II stopień).

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe.
 • Dyplom magistra wychowania fizycznego.
 • Udokumentowane co najmniej 10-letnie doświadczenie w charakterze trenera w klubach prowadzących sekcję koszykówki 5x5, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie w charakterze trenera głównego lub asystenta trenera w koszykówce we współzawodnictwie sportowym w Polsce.
 • Udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie w charakterze trenera głównego w koszykówce 5x5 z drużynami uczestniczącymi w młodzieżowych rozgrywkach sportowych.
 • Osiągnięcia sportowe w skali ogólnopolskiej w koszykówce 5x5.
 • Znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2.
 • Kwalifikacja trenera koszykówki (licencja A PZKosz).
 • Deklarowany AWF jako pierwsze miejsce pracy.
 • Udokumentowane co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe jako nauczyciel wychowania fizycznego.
 • Doświadczenie w działalności organizacyjnej w koszykówce.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku/ach: Wychowanie Fizyczne; Sport na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotów: Metodyka koszykówki (I stopień), Koszykówka (II stopień)
 • udział w pracach organizacyjnych i administracyjnych Katedry i Wydziału
 • udział w badaniach naukowych realizowanych w Uczelni
 • przygotowanie własnych projektów naukowych
 • publikowanie prac naukowych
 • znajomość języka angielskiego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora AWF w Warszawie.
 • CV kandydata oraz życiorys zawodowy z uwzględnieniem działalności sportowej, naukowej, organizacyjnej.
 • Potwierdzenie wymaganych konkursem kwalifikacji (w tym obowiązkowo odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych) oraz inne dokumenty świadczące o posiadanych umiejętnościach przydatnych w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej.
 • Deklaracja wskazująca Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie jako podstawowe miejsce zatrudnienia.
 • Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (wraz z załączoną klauzulą informacyjną) według wzoru obowiązującego w AWF Warszawa: http://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-klauzula-rodo-awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Sekretariacie Dziekana WWF AWF W-wa J.Piłsudskiego, 00–968 Warszawa, ul. Marymoncka 34 (pokój nr 79), w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w KGS – koszykówka”, bez danych osobowych kandydata/kandydatki).