Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Elektroenergetyki
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie PL.

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie na kierunku Elektrotechnika, specjalność Elektroenergetyka, ze średnią ocen za cały okres studiów powyżej 4,0 (w przypadku studiów dwustopniowych średnie arytmetyczne z obu poziomów studiów); możliwy również inny kierunek studiów w przypadku udokumentowanych zainteresowań problemami energetyki
 • płynna w mowie i piśmie znajomość języka polskiego
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość pakietu Microsoft Office
 • zainteresowania naukowe (np. w kołach naukowych, ewentualnie dorobek publikacyjny); zainteresowania w zakresie pracy dydaktycznej oraz wstępne sformułowanie zainteresowań badawczych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemne zgłoszenie do konkursu (podanie)
 • kwestionariusz osobowy (formularz w załączeniu)
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • kserokopie odpisów dyplomów ukończonych studiów I i II stopnia (oryginał odpisu do wglądu)
 • informacje o działalności podczas studiów
 • informacje o doświadczeniu dydaktycznym
 • informacje o predyspozycjach naukowo-badawczych (np. własne oświadczenie lub opinia opiekuna naukowego)
 • informacje o doświadczeniu zawodowym i posiadanych umiejętnościach
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu);
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu wraz z wymienioną wyżej dokumentacją należy przesłać pocztą na adres: Wydział Elektrotechniki i Informatyki politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38 A, 20-618 Lublin, pok. E216, LUB mailem na adres: we.sekretariat@pollub.pl