Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

urszula.kosinska@usz.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ( pracownik badawczo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Nasze wymagania

 • 1. posiadanie minimum tytułu magistra w zakresie nauk fizycznych
 • 2. biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim
 • 3. autorstwo co najmniej jednej publikacji naukowej lub aktywny udział w konferencjach naukowych
 • 4. udokumentowane doświadczenie w pracy w zespołach projektowych
 • 5. przygotowana rozprawa doktorska w stopniu zaawansowanym
 • 6. wiedza z poniższych obszarów: eksperymentalna fizyka plazmy, eksperymentalna fizyka jądrowa

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć ze studentami
 • Rozwój naukowy
 • Praca na rzecz instytutu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) (http://dso.usz.edu.pl/druki/)
 • 2. wniosek o zatrudnienie skierowany do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
 • 3. życiorys i kwestionariusz osobowy (http://dso.usz.edu.pl/druki/ )
 • 4. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu magistra w dyscyplinie nauki fizyczne lub równorzędnego, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym
 • 5. informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), projektowym, dydaktycznym i organizacyjnym lub oświadczenie o ich braku
 • 6. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (http://dso.usz.edu.pl/druki/)
 • 7. klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (http://dso.usz.edu.pl/druki/)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Termin składania dokumentów upływa: 9.9.2024.
  Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą pocztową (z dopiskiem „konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktyczny)” lub osobiście na adres:
  Uniwersytet Szczeciński
  Sekcja ds. Nauki
  ul. Mickiewicza 16
  70 – 383 Szczecin