Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Zarządzania
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Miejsce: Bydgoszcz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Wymagane jest dobra znajomość rachunkowości zarządczej i bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego i/lub programów finansowo-księgowych.

Nasze wymagania

  • posiadanie stopnia magistra zarządzania lub finansów i rachunkowości, umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym i/lub programami finansowo-księgowymi
  • predyspozycje do prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu rachunkowości zarządczej/rachunku kosztów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i/lub systemów finansowo-księgowych, znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami

Zakres obowiązków

  • prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu rachunkowości zarządczej, arkuszy kalkulacyjnych, systemów finansowo-księgowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1) podanie o przyjęcie na stanowisko, 2) cv kandydata, 3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, 4) opis dotychczasowej pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie pozostają w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem konkursu 5) świadectwa pracy z ostatnich lat, 6) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) 7) oświadczenie, że Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich będzie podstawowym miejscem zatrudnienia kandydata, 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

  • Osobiście, drogą pocztową w Biurze Dziekana Wydziału Zarządzania, al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz lub na adres e-mail: dzwzr@pbs.edu.pl