Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Nauk o Informacji
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 73 do § 76 Statutu Uczelni ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Instytucie Nauk o Informacji w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Data ogłoszenia: 10.07.2024 r.
Termin składania ofert : do dnia 09.08.2024 r.
Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na czas określony, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim i w języku angielskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu magistra w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych
 • doświadczenie w zakresie realizacji procesu dydaktycznego na poziomie wyższym
 • czynny udział w życiu naukowym (wystąpienia na konferencjach międzynarodowych i krajowych, staże naukowe, stypendia naukowe)
 • kierowanie grantem lub uczestnictwo w grantach (NCN, NCBR, NPRH)

Mile widziane

 • Dodatkowym atutem będzie wysoko punktowany dorobek naukowy; aktywność w zakresie popularyzacji nauki.

Zakres obowiązków

 • realizacja zadań związanych z kształceniem studentów
 • aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu/Katedry
 • udział w projektach naukowo-badawczych
 • rozwój naukowy i publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz w czasopismach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym
 • realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu
 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV)
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych i dyplomu potwierdzającego tytułu magistra w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych
 • wykaz publikacji naukowych
 • wykaz projektów badawczych, w realizacji których brał(a) udział kandydat(ka)
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje
 • ewentualna opinia albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu)
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn, zm.)
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacyjnym

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją można składać osobiście lub przesłać na adres Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków z dopiskiem „Sekretariat Instytutu Nauk o Informacji pok. 354”