Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria chemiczna

Opis stanowiska

Kandydat musi posiadać tytuł zawodowy mgr lub równorzędny. Ze względu na profil zajęć dydaktycznych, kandydat musi odznaczać się b. dobrą znajomością j. polskiego, gdyż zajęcia prowadzone będą w tym języku. Przedmiotem do prowadzenie będzie grafika inżynierska. Kandydat musi posiadać odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć. Kandydat będzie również prowadził pracę badawczą, związaną z tematyką podejmowaną w ZIPP. Kandydat powinien posiadać wiedzę oraz doświadczenie w modelowaniu przepływów wielofazowych z wykorzystaniem technik CFD, zastosowania bilansu populacji, określania właściwości cząstek w zawiesinach, w szczególności rozmiarów cząstek i określania oddziaływań między nimi. Znajomość ta powinna być potwierdzona artykułami naukowymi oraz referatami wygłoszonymi na międzynarodowych konferencjach. Kandydat powinien wykazać się doświadczeniem we współpracy z przemysłem, w szczególności posiadać doświadczenie w realizowaniu projektów przemysłowych.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • wykazanie się bardzo dobrą znajomością języka polskiego i angielskiego
 • wykazanie się profilem naukowym wiążącym się ze specjalnością naukową Zakładu Intensyfikacji Procesów Przemysłowych
 • wykazanie się udokumentowanym dorobkiem naukowym w zakresie badania procesów mieszania układów wielofazowych, w szczególności zawiesin
 • wykazanie się udokumentowanym dorobkiem naukowym w zakresie modelowania CFD i wykorzystania bilansu populacji
 • posiadać doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych finansowanych lub współfinansowanych przez partnerów przemysłowych
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych i dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście w uczelni lub pocztą tradycyjną na adres:
  ul. Waryńskiego 1,
  00-645 Warszawa