Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4685 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Socjologii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra socjologii,
 • dodatkowo preferowany jest stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki socjologiczne,
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych określonych w Załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu UWM w Olsztynie,
 • preferowane doświadczenie dydaktyczne i/lub aktywność konferencyjna i publikacyjna w dyscyplinie nauki socjologiczne,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej albo artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez przewodniczącego rady naukowej dyscypliny/ zespołu ds. dyscypliny,
 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,
 • zapoznawanie się na bieżąco z aktami prawnymi i komunikatami wydawanymi przez władze uczelni oraz wydziału, a także stosowanie się do nich,
 • podnoszenie swoich kompetencji zawodowych,
 • realizowanie obowiązków osobiście w jednostce, do której pracownik jest przypisany, zgodnie z ustaleniami bezpośredniego przełożonego w tym zakresie,
 • aktywny udział w zebraniach pracowników jednostki, do której pracownik jest przypisany oraz zebraniach ogólnych pracowników wydziału,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,
 • znajomość i przestrzeganie Regulaminu pracy UWM w Olsztynie i innych przepisów obowiązujących w Uniwersytecie,
 • zastępowanie pracowników zatrudnionych w jednostce podczas ich nieobecności,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie,
 • odpisy dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • informacja o dorobku dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy *,
 • informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (zgodnie z Załącznikiem nr 4, tabela 4a Statutu UWM)*,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta*,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy*,
 • oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 17 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego*,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych*,
 • *załączniki do pobrania pod adresem: http://wns.uwm.edu.pl/wydzial/baza-dokumentow

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Dybowskiego 13 pok. B012, 10- 723 Olsztyn. Termin składania dokumentów upływa z dniem 12 sierpnia 2024 r.