Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Sztuk Projektowych - Instytut Architektury Wnętrz
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

REKTOR
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI
z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko asystenta
w Instytucie Architektury Wnętrz na Wydziale Sztuk Projektowych ASP,
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, na czas określony,
w wymiarze całego etatu, na podstawowe miejsce pracy.

Nasze wymagania

 • 1. Posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra w dziedzinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 • 2. Posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej nie mniejsze niż 1 rok - w tym prowadzenie kursów, szkoleń, mentoringu, warsztatów, praca na uczelni
 • 3. Posiadanie udokumentowanego doświadczenia w procesie projektowym i realizacyjnym w zakresie architektury i architektury wnętrz (min.5 lat)
 • 4. Posiadanie udokumentowanego doświadczenia w modelowaniu trójwymiarowym, w oprogramowaniu ArchiCAD, D5 Render, SketchUp, Artlantis - projekty autorskie, prowadzenie zajęć, szkoleń itp
 • 5. Bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie.
 • 6. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Zakres obowiązków

 • Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego określa art. 115 ustawy z dnia 18.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668 z późn. zm.) oraz § 4 Regulaminu pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi opublikowany na stronie BIP ASP w Łodzi.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie udziału w konkursie z motywacją kandydowania na stanowisko
 • 2. Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3
 • 3. Życiorys (CV) z uwzględnieniem pracy artystycznej/naukowej i dydaktycznej
 • 4. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik nr 4
 • 5. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w szczególności dyplom ukończenia studiów wyższych oraz znajomości języków obcych
 • 6. Dokumentacja osiągnięć i dorobku artystycznego/naukowego i dydaktycznego (porfolio)
 • 7. Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018, poz. 1668 z późn. - Załącznik nr 1
 • 8. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym miejscu pracy – Załącznik nr 2

Załączniki