asystent

Wydział Inżynierii Produkcji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Inżynierii Środowiska i Geodezji
w Zakładzie Geodezji i Informacji Przestrzennej

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U 2018 r. poz. 1668)

Wymagania dla kandydatów:

• ukończone studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia z wynikiem co najmniej dobrym,
• predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
• nienaganna postawa etyczno-moralna,
• umiejętność pracy w zespole,
• dobra znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim),
• dobra znajomość języka angielskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

• podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
• życiorys,
• kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/),
• dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,
• oświadczenie, ze Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/),
• oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/),
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
• w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio
w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie z oryginałem do wglądu.
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 28 pok. 138 (tel. (+48) 81 531-96-67)
w terminie do dnia 4.12.2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21.12.2020 r.

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych można uzyskać
w Katedrze Inżynierii Środowiska i Geodezji (ul. Leszczyńskiego 7, tel. 81-532-06-44)

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie
(-) prof. dr hab. Dariusz Andrejko