asystent

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Konkurs na stanowisko asystenta
w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 20.07.2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. poz.1668 z późn. zm.)
oraz §53 ust. 2 Statutu ASP w Krakowie

ogłaszam konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Technologii i Technik Dzieł Sztuki
na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

I. Warunki udziału w konkursie:
1. spełnienie wymogów art. 113 przywołanej wyżej ustawy
2. tytułu magistra sztuki w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki w specjalności konserwacja i restauracja malarstwa,
3. prowadzenie aktywnie działalności artystycznej lub naukowej
4. posiadanie predyspozycji do pracy artystycznej lub naukowej, w szczególności w zakresie technologii i technik dawnej sztuki oraz rzemiosła oraz wykonywania kopii malarskich w różnych technikach i na różnych podobraziach

II. Preferowane kwalifikacje i kompetencje:
1. uzyskanie ponadprzeciętnych ocen z przedmiotów związanych z technologią i technikami malarskimi na studiach magisterskich, na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki,
2. dodatkowe wykształcenie w zakresie związanym z ochroną dziedzictwa kultury.

III. Wymagane dokumenty:
1. zgłoszenie konkursowe,
2. życiorys zawodowy,
3. oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów określonych w art. 113 cytowanej wyżej ustawy,
4. kopie dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych i dodatkowych kwalifikacji, w tym portfolio dokumentujące osiągnięcia artystyczne i naukowe
5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

III. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin składania dokumentów upływa z dniem 25.11.2019 r.
Miejsce przyjmowania dokumentów: Dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w bu-dynku głównym ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13) lub pocztą (na adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejk 13, 31-157 Kraków przy czym o zachowaniu terminu decy-duje data wpływu przesyłki) z dopiskiem: "oferta w konkursie na stanowisko asystenta w grupie pra-cowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Technologii i Technik Dzieł Sztuki na Wydziale Kon-serwacji i Restauracji Dzieł Sztuki”

IV. Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia: 31.12.2019 r. ASP w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wynikach konkursu jedynie tego kandydata, który zostanie wybrany.
ASP w Krakowie zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata do zatrudnienia.