asystent

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Opolski

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko
Asystenta
w Instytucie Informatyki

Zainteresowane osoby proszone są o składanie w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Fizyki
i Informatyki następujących dokumentów:
1. podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
2. życiorys,
3. odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra informatyki,
4. wykaz publikacji,
5. plan badań naukowych w dyscyplinie informatyka,
6. kwestionariusz osobowy
(www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/pracownicy/kwestionariusz-dla-ubiegajacego-sie.doc),
7. list referencyjny,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.
9. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
10. zgoda na wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu.

Preferowane będą osoby, które:
1. posiadają dorobek naukowy lub plan badań naukowych wskazujący na możliwość szybkiego uzyskania awansu naukowego w dyscyplinie informatyka;
2. posiadają udokumentowane doświadczenie praktyczne lub udokumentowane umiejętności w specjalności informatycznej, którą kandydat będzie zajmował się naukowo;
3. są dyspozycyjne.

Planowane zatrudnienie od 1 października 2019 r.
Warunkiem zatrudnienia jest znajomość języka polskiego w mowie.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Termin składania podań upływa 30 sierpnia 2019 r.
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. 111, nr tel.: 77 452 7200