asystent

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

MIASTO: Łomża

STANOWISKO: ASYSTENT

DYSCYPLINA NAUKOWA: EKONOMIA I FINANSE

DATA OGŁOSZENIA: 29.12.2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.02.2021 r.

LINK DO STRONY: https://www.pwsip.edu.pl/pracownicy/oferty-pracy/aktualne

SŁOWA KLUCZOWE: ekonomia i finanse, dydaktyka, działalność naukowa

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ogłasza

KONKURS OTWARTY

na stanowisko: ASYSTENTA (pracownik badawczo-dydaktyczny)

na:  Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP w Łomży

nr ref. ROs.1102.36.20

termin rozstrzygnięcia konkursu: 04.02.2021 r.

forma zatrudnienia: umowa o pracę

wymiar czasu pracy: 1 etat

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1.      spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 ze zm.),

2.      posiadają znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

3.      ukończyły studia wyższe magisterskie w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse;

4.      dobrze widziane jest doświadczenie dydaktyczne, w tym prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń;

5.      wykazują się aktywnością naukową (udział w konferencjach, publikacje, realizowane projekty badawcze i/lub badawczo-wdrożeniowe) w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości.

 

II. Wymagane dokumenty:

1.      podanie,

2.      list motywacyjny,

3.      życiorys zawodowy,

4.      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający informacje,
o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.)  (formularz do pobrania na stronie internetowej Uczelni  w zakładce pracownicy),

5.      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6.      kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

7.      kopie innych dokumentów poświadczających spełnianie przez kandydata wymogów określonych w pkt I.,

8.      oświadczenie kandydata stwierdzające, iż w przypadku podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania na stronie  internetowej Uczelni w zakładce pracownicy),

9.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym, CV lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO lub jeżeli są to dane inne, niż zamieszczone w kwestionariuszu osobowym i są udostępniane z własnej inicjatywy przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie (art. 221a §1 i §3 oraz art. 221b §1 K.P.),  

10.  w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez PWSIiP w Łomży prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez PWSIiP przez okres 12 miesięcy od zakończenia obecnego procesu rekrutacji. (formularze oświadczeń, o których mowa w pkt. 9 i 10 do pobrania na stronie  internetowej w zakładce pracownicy).

III. Informacje dodatkowe:

1.      informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.pwsip.edu.pl w zakładce pracownicy.

IV. Oferty należy składać:

w terminie do: 02.02.2021 r. do godziny 16:00

w miejscu: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 18-400 Łomża,
ul. Akademicka 14, Dział Spraw Osobowych (pok. 138)

w formie: papierowej, w zamkniętej kopercie z podaniem nr referencyjnego ROs.1102.36.20 oraz 
z dopiskiem konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Nauk Społecznych
i Humanistycznych  PWSIiP w Łomży.