asystent

Instytut Informatyki
Politechnika Śląska w Gliwicach

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie ”Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Śląskiej z dnia 03.06.2019 roku

Kandydat powinien posiadać:
• Tytuł zawodowy magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie: bioinformatyka / biotechnologia / inżynieria biomedyczna.
Wymagania dodatkowe:
• Umiejętność programowania w środowisku R oraz Matlab;
• Znajomość najnowszych narzędzi, algorytmów oraz schematów do szeroko rozumianej analizy danych wysokoprzepustowych biologii molekularnej: sekwencjonowania nowej generacji oraz mikromacierzy DNA – potwierdzone publikacjami o zasięgu międzynarodowym;
• Orientacja we współczesnych bazach danych i serwisach bioinformatycznych;
• Znajomość metod oraz narzędzi wykorzystujących ontologie genowe do analizy funkcjonalnej danych wysokoprzepustowych oraz orientacja w tematyce semantycznego podobieństwa terminów ontologii genowych;
• Wiedza z zakresu matematyki i statystyki na poziomie politechnicznych studiów doktoranckich;
• Znajomość języka angielskiego;
• Znajomość języka polskiego na poziomie pozwalającym na swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku;
• Doświadczenie w realizacji projektów naukowych.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Biurze Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16, następujących dokumentów:

• podanie o zatrudnienie,
• kwestionariusz osobowy,
• kopia świadectwa maturalnego lub inny dokument państwowy poświadczający znajomość języka polskiego,
• kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra,
• informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i kierunku swojej dalszej działalności,
• oświadczenie o czynnej znajomości jednego języka obcego nowożytnego,
• opinia co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego,
• oświadczenie, czy Politechnika będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 17.08.2019 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz powiadomienie kandydatów o jego rezultacie odbędzie się w terminie 30 dni od dnia 17.08.2019 roku.