asystent

Wydział Finansów i Zarządzania
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby zainteresowane rozwojem naukowym oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych w ramach Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Poszukiwane kompetencje:

– tytuł co najmniej magistra
– mile widziane doświadczenie w pracy naukowej i/lub dydaktycznej

Preferowani będą Kandydaci mający kompetencje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szczególności posiadający kompetencje do prowadzenia zajęć z zakresu jednego (lub kilku) wymienionych poniżej obszarów:

• inżynieria sieci komputerowych (Akademia CISCO, mile widziany certyfikat CCNA)
• wirtualizacja systemów informatycznych HYPER-V i Wmware
• konfiguracja, zarządzania i utrzymanie systemów Windows Serwer
• bezpieczeństwa usług serwerowych

Oferujemy:

• wynagrodzenie na stanowisku asystenta zgodne z regulaminem wynagradzania obowiązującym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
• wsparcie organizacyjne i finansowe działań związanych z rozwojem naukowym

Warunki zatrudnienia:
• pensum dydaktyczne wynikające z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
• umowa na czas określony (2 lata akademickie) z opcją przedłużenia, warunkowaną rozwojem aktywności naukowo-dydaktycznej na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 września 2019 roku.

Zgłoszenia Kandydatów zostaną rozpatrzone przez Komisję w składzie:

Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadr
Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
Komisja zastrzega sobie możliwość zaproszenia Kandydatów przed rozstrzygnięciem Konkursu na bezpośrednie rozmowy, uszczegóławiające informacje przekazane w dokumentacji konkursowej.

Wnioski do konkursu na kandydata na w/w stanowiska powinny mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:

– Życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu),
– List motywacyjny zawierający w szczególności obszary zainteresowań naukowo-dydaktycznych, plan aktywności naukowej na najbliższe lata, opis najważniejszych osiągnięć dydaktycznych,
– Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
– Referencje osób ze środowiska akademickiego lub zawodowego.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni:
– złożyć opisane dokumenty w Rektoracie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (pokój 101, budynek A) lub
– przesłać na adres pocztowy: ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław z dopiskiem Dziekan – Konkurs na stanowisko asystenta
lub
– wypełnić formularz na stronie: https://www.wsb.pl/wroclaw/poznaj-wsb/o-uczelni/oferty-pracy