asystent

Wydział Lekarski
Najnowsze ogłoszenia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta dydaktycznego powinien posiadać tytuł zawodowy lekarza, posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej, znać język angielski w mowie i piśmie oraz obsługę komputera, w tym pakietu Microsoft. Powinien posiadać specjalizację z pediatrii bądź być w trakcie specjalizacji z onkologii i hematologii dziecięcej. Ponad to powinien spełniać wymogi statutowe: być autorem co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub autorem co najmniej 1 monografii/podręcznika/rozdziału w podręczniku lub autorem co najmniej 2 publikacji popularnonaukowych/naukowych, oraz kierownikiem lub wykonawcą co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub powinien odbyć co najmniej 1 staż dydaktyczny.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5. kopia prawa wykonywania zawodu,
6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela z wymaganiami, analiza bibliometryczna,
8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta dydaktycznego,
9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, 10-082.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.).