asystent

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Biochemii

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

Kryteria kwalifikacyjne:
Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii lub magistra biologii, magistra biochemii, magistra biotechnologii, magistra analityki medycznej z wynikiem co najmniej dostatecznym plus,
Znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych
Posiadanie doświadczenia w działalności naukowej na poziomie studenckich kół naukowych lub posiadanie referencji obejmujących znajomość metod laboratoryjnych.

Wykaz dokumentów:
Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Życiorys
Kwestionariusz osobowy
Odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie
Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego
Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww ustawy
Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
Oświadczenie w stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacje:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 2018 r. poz 1668).
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.
Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30, w terminie do dnia
02.11.2020. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 09.11 2020 r.