asystent

Katedra Chemii Biomedycznej
Uniwersytet Gdański

Tematyka:

Badania mechanizmów fibrylizacji/agregacji w białkach amyloidogennych przy wykorzystaniu metod fizykochemicznych (fluorescencja, HPLC, MS, NMR, IR, UV-VIS). Synteza peptydów i peptydomimetyków. Synteza białek za pomocą chemicznej ligacji.

Oczekiwania:

Kandydaci na wyżej wymienione stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:
• Stopień naukowy magistra nauk chemicznych.
• Minimum 4-letni staż pracy badawczej i sprecyzowane zainteresowania badawcze dotyczące badań nad peptydami i peptydomimetykami, ich syntezy chemicznej, określania ich właściwości fizykochemicznych. Badania mechanizmów fibrylizacji/agregacji peptydów i białek.
• Umiejętności związane z projektowaniem i syntezą peptydów oraz peptydomimetyków.
• Praktyczna znajomość metod oczyszczania peptydów, białek (ze szczególnym uwzględnieniem technik chromatograficznych) oraz ich identyfikacji metodami spektroskopowymi (NMR, IR, CD, MS).
• Praktyczna znajomość metod do określania stanu oligomerycznego peptydów oraz białek amyloidogennych (ze szczególnym uwzględnieniem znajomości techniki sączenia molekularnego oraz natywnej elektroforezy żelowej).
• Praktyczna znajomość metod chemicznej ligacji w syntezie peptydów oraz białek.
• Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest pierwszym autorem lub współautorem.
• Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych.
• Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu chemii organicznej.
• Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego (dobrze widziana opinia promotora pracy magisterskiej lub opiekuna stażu zagranicznego).
• Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.

Uwagi:

Dodatkowymi atutami kandydata będą:
• odbyte kursy, otrzymane nagrody i wyróżnienia związane z wykonywaniem pracy naukowej,
• doświadczenie w przygotowaniu i realizacji grantów naukowo-badawczych,
• znajomość obsługi programów ChemBioDraw, Origin, Sparky

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: biurodziekana.chemia@ug.edu.pl