asystent

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Uniwersytet Śląski w Katowicach

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w projekcie „Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap II” finansowanym przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, pod kierunkiem dr hab. A. Pieńczak, prof. UŚ
Stanowisko asystenta naukowego finansowane jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w latach 2020-2024 nr projektu 11H 18 0068 87 kwota finansowania 513 441 zł.

Miejsce pracy: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Adres miejsca pracy: Kampus Cieszyn, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Nr ref: 64/2020/NA/WSNE/NPRH/006887
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI

1. prowadzenie badań naukowych pod kierownictwem kierownika projektu,
2. przygotowanie elektronicznego katalogu danych,
3. udział w tworzeniu cyfrowej bazy danych na platformie “Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego” (www.archiwumpae.us.edu.pl)
4. wprowadzanie danych i ich redakcja cyfrowa,
5. inne obowiązki organizacyjne na rzecz wydziału i uczelni wynikające z regulaminów UŚ

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
2. kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra,
3. dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej.

HARMONOGRAM KONKURSU:
termin składania ofert upływa z dniem: 24 stycznia 2021 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 24 lutego 2020 r

ZGŁOSZENIA:
Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy: https://us.edu.pl/pracownik/wp-content/uploads/sites/2/pracownik/oferty-pracy/Klauzula-informacyjna-RODO-dla-kandydatów-do-pracy_PL.pdf

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:
https://formularze.us.edu.pl/oferty2/401/2323

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne lub złożone w innym trybie niż określony w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.