asystent

Instytut Przyrodniczo-Techniczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Kandydat powinien spełniać warunki zawarte w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ogłoszeniu konkursowym.