asystent

Wydział Inżynierii Produkcji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko asystenta w Katedrze Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668).
Wymagania dla kandydatów:
• ukończone studia magisterskie z wynikiem bardzo dobrym,
• udokumentowany dorobek publikacyjny,
• umiejętność obsługi specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej,
• doświadczenie w pracy w laboratorium przy zakładach przemysłu spożywczego,
• predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
• nienaganna postawa etyczno-moralna,
• umiejętność pracy w zespole,
• dobra znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim),
• dobra znajomość języka angielskiego.
Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
• życiorys,
• kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/),
• odpisy dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie wraz z suplementem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
• oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/),
• oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/),
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
• w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 28 pok. 138, tel. (+48 81) 531 96 67, w terminie od 15-09-2020 r.
do 15-10-2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23-10-2020 r.
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
prof. dr hab. Dariusz Andrejko