asystent

Szkoła Zdrowia Publicznego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Położnictwa Szkoły Zdrowia Publicznego powinien posiadać:
• tytuł zawodowy magistra położnictwa lub pielęgniarstwa,
• prawo wykonywania zawodu położnej,
• praktyczne doświadczenie w pracy w zawodzie położnej (min. 5 lat),
• specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego,
• udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
• kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
• doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
• znajomość języka angielskiego,
• umiejętność pracy w zespole.

Wykaz wymaganych dokumentów:
1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr),
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM – „baza dokumentów”),
4. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5. kopia prawa wykonywania zawodu,
6. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (tabela),
7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta (BIP UWM – „baza dokumentów”),
8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85),
9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM – „baza dokumentów”).
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c.