asystent

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego
w Zakładzie Mikrobiologii Weterynaryjnej Instytutu Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

Kryteria kwalifikacyjne:

-Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii z wynikiem co najmniej dostateczny plus
– Znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych
– Posiadanie doświadczenia naukowego z zakresu bakteriologii i mykologii weterynaryjnej, udokumentowanego publikacjami w czasopismach z listy Journal Citation Reports
– Znajomość metod klasycznej i molekularnej diagnostyki mikrobiologicznej

Wykaz dokumentów:

Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Życiorys
Kwestionariusz osobowy
Odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie
Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego
Opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy
Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy
Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
Oświadczenie w stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacje:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 2018 r. poz 1668).
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30, w terminie do dnia
14.10.2020.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16.10.2020 r.