asystent

Instytut Filologii i Pedagogiki
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

INSTYTUCJA: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie (Instytut Filologii i Pedagogiki)
MIEJSCE PRACY: Warszawa
STANOWISKO: Asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: filologia skandynawska / literaturoznawstwo/ językoznawstwo
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.08.2019
SŁOWA KLUCZOWE: magister, asystent, język szwedzki

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
1. Tytuł magistra w zakresie filologii skandynawskiej.
2. Co najmniej roczne doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim.
3. Udokumentowany dorobek naukowy (publikacje, udział w konferencjach).
4. Gotowość nawiązania współpracy z uczelnią lub podjęcia zatrudnienia w uczelni jako pod-stawowym miejscu pracy.

Kandydat powinien przesłać CV uwzględniające ww. kryteria oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji na adres e-mail dyrektor Instytutu Filologii i Pedagogiki: kgrzyb@wszechnicapolska.edu.pl