asystent

Wydział Agrobioinżynierii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

I. Wymagania stawiana kandydatom:
1. Stopień magistra na kierunku bioinżynieria lub pokrewnym z wynikiem co najmniej dobrym
2. Posiadanie doświadczenia w działalności naukowo0 badawczej z zakresu mykologii środowiska glebowego ze szczególnym uwzględnianiem umiejętności izolacji, hodowli i identyfikacji gatunkowej grzybów
3. Znajomość technik analitycznych z zakresu badań DNA mikroorganizmów glebowych
4. Odbyty staż metodyczny w jednostce naukowej ukierunkowanej na problematykę mykologiczną
5. Znajomość programów komputerowych wykorzystywanych w redagowaniu prac naukowo- badawczych: MS Office (Word, Excel, Power Point), Statistica
6. Dobra znajomość języka angielskiego
7. Dobra znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim)

II. Wymagane dokumenty
1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
2. Życiorys
3. Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Uczelni http:// www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/)
4. Odpis dyplom ukończenia studiów
5. Wyciąg z ocen uzyskanych podczas studiów lub suplement do dyplomu
6. Oświadczenia, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej uczelni http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/)
7. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 113, ustawy z dn. 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz.1668)
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych